• place: N9°1′16.0″, E39°32′60.0″ more
  • classification: volcanic
  • physical-form: powder
  • quantity (g): 12.8
  • age (Ma): 3 (0)
  • modified at 2020-01-15
  • surface:


(a) XRF (0) on XRF Shimadzu Lab Center 1800 (Univ Ryukyus)
(b) ICPMS (0) on ICPMS Yokogawa HP4500 (Univ Ryukyus)
name
physical-form
quantity
Quantity of MM-534 is
(was 12.8 g) and loss was 0.0 g after operation .
place quantity
2019-11-13 10:18 2020-05-16 10:41
description:
name latitude longitude global-id
locality of MM-534 pub 9.0211 N 39.5500 E 20191122130348-840430
name device global-id
MM-534 pub 13 XRF PANalytical PW2400 20191114154451-330831
MM-534 pub 2 20191115114149-588638
MM-534 pub 25 Q-ICPMS Agilent 7500cs 20191119155220-444675
MM-534 pub 4 Q-ICPMS Agilent 7500cs 20191119155445-997733
MM-534 pub 6 TIMS Thermo-Fisher Triton 20191120102910-054984
MM-534 pub 3 TIMS Thermo-Fisher MAT262 20191120103013-721117
MM-534 pub 2 TIMS Thermo-Fisher MAT262 20191120103226-552208
name global-id
name spots global-id
Ti hr 1658622695 thumb ti_hr-1658622695.jpg pub 0 20191113101220-487064