• place: N9°56′26.0″, E40°4′24.0″ more
  • classification: volcanic
  • physical-form: powder
  • quantity (g): 15.8
  • age (Ma): 4 (0)
  • modified at 2020-01-15
  • surface:


(a) XRF (0) on XRF Shimadzu Lab Center 1800 (Univ Ryukyus)
(b) ICPMS (0) on ICPMS Yokogawa HP4500 (Univ Ryukyus)
name
physical-form
quantity
Quantity of DBAG-72A is
(was 15.8 g) and loss was 0.0 g after operation .
place quantity
2019-11-12 15:35 2020-05-16 06:27
description:
name latitude longitude global-id
locality of DBAG-72A pub 9.9406 N 40.0733 E 20191122125540-610192
name device global-id
DBAG-72A pub 13 XRF PANalytical PW2400 20191114154447-044673
DBAG-72A pub 2 20191115114148-245089
DBAG-72A pub 25 Q-ICPMS Agilent 7500cs 20191119155212-207812
DBAG-72A pub 4 Q-ICPMS Agilent 7500cs 20191119155443-038846
DBAG-72A pub 6 TIMS Thermo-Fisher Triton 20191120102910-126285
DBAG-72A pub 3 TIMS Thermo-Fisher MAT262 20191120103013-492874
DBAG-72A pub 2 TIMS Thermo-Fisher MAT262 20191120103225-882934
name global-id
name spots global-id
Ti hr837545085 thumb ti_hr837545085.jpg pub 0 20191112153028-180346